Wednesday, November 4, 2009

Poeta i kadet; Zygmunt Anczykowski 1959

No comments: