Wednesday, November 4, 2009

Sygnaly MMXX; Jerzy Flisak 1971

No comments: